Przejdź do treści strony

Program studiów

Praca dyplomowa (wybieralny)

Obraz poglądowy dla Praca dyplomowa (wybieralny)

Praca dyplomowa jest dla studenta szansą na uporządkowanie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności praktycznych zdobytych podczas studiów, a także zrealizowanie ciekawego projektu informatycznego, który może stanowić cenne portfolio przy staraniu się o zatrudnienie. W pracy dyplomowej najważniejsza jest część inżynierska – projekt pewnego większego rozwiązania, na przykład aplikacji internetowej, sieci komputerowej lub konfiguracji serwerowej. Najlepiej, aby projekt ten był przeznaczony dla rzeczywistego odbiorcy i powiązany z odbywaniem praktyki zawodowej.<br/><br/>W programie studiów realizacja pracy dyplomowej przewidziana jest podczas ostatnich dwóch semestrów. Przed rozpoczęciem 6. semestru student wybiera promotora i wstępnie uzgadnia z nim temat pracy. Następnie grupy studentów danego promotora uczestniczą w regularnych zajęciach „Zadanie inżynierskie 1–2”, prowadzonych w pracowniach komputerowych. W ich trakcie ustalany jest zakres oraz harmonogram realizacji pracy, formułowane są cele i założenia projektu inżynierskiego, zestawiane wyniki rozpoznania dziedziny przedmiotowej pracy (np. firmy, dla której wykonywana jest aplikacja) i analizy istniejących rozwiązań z danego obszaru, omawiane są wyniki kolejnych etapów projektowych – tak w formie indywidualnych konsultacji dyplomanta z promotorem, jak również prezentacji z dyskusją na forum grupy. Oczywiście, kluczowe znaczenie ma praca własna studenta, w tym: zapoznanie się z metodami, technologiami i narzędziami realizacji projektu inżynierskiego, studiowanie literatury i innych źródeł informacji, skonfigurowanie środowiska do realizacji i testowania projektu inżynierskiego (np. narzędzi programistycznych, konfiguracji systemowo-sieciowej, serwera wirtualnego), opracowanie projektu technicznego, wykonanie implementacji projektu inżynierskiego i weryfikacja jego poprawności (np. metodami eksperymentalnymi lub symulacyjnymi), porównanie z innymi, alternatywnymi rozwiązaniami. Podsumowaniem pracy dyplomowej jest przygotowanie opracowania pisemnego, którego najważniejszym składnikiem jest dokumentacja wykonanego projektu inżynierskiego oraz jego testowania.