Przejdź do treści strony

Program studiów

Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Obraz poglądowy dla Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Celem przedmiotu „Problemy społeczne i zawodowe informatyki” jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu społecznych, etycznych i prawnych aspektów wykonywania zawodu informatyka, w tym ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.<br/><br/>W trakcie zajęć omawiane są takie zagadnienia, jak: społeczny kontekst informatyki – społeczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo systemów informatycznych, cyberprzestępczość; globalna sieć Internet – cechy i możliwości, metody komunikowania się, usługi, zagrożenia, ochrona własności intelektualnej publikowanej w sieci WWW; ochrona danych osobowych – przepisy prawne, zadania GIODO, zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie; zasady etyczne w informatyce; kształcenie informatyków, zawody informatyczne, rynek pracy IT; podstawa prawna i zakres ochrony prawnoautorskiej – ochrona praw podmiotowych w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej; prawo autorskie – zakres przedmiotowy i podmiotowy, powstanie i czas ochrony praw autorskich, autorskie prawa osobiste i majątkowe, ograniczenia w wykonywaniu prawa, przeniesienie autorskich praw majątkowych, dozwolony użytek własny, przedruk i swoboda cytowania, regulacje szczególne w zakresie programów komputerowych i utworów audiowizualnych; prawa pokrewne – zagadnienia ogólne, prawo do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, prawa do nadań, do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych; prawo własności przemysłowej i jego ochrona – źródła prawa, zakres podmiotowy i przedmiotowy, ochrona patentowa wynalazków, bazy danych i ośrodki informacji patentowej; przedmiot praw autorskich w dziedzinie IT – zakres przedmiotowy i podmiotowy, programy komputerowe, dokumentacja wdrożenia systemu informatycznego (raporty, analizy), elektroniczne bazy danych, strony internetowe; zasady ochrony własności intelektualnej i odpowiedzialność prawna za naruszenie praw chronionych.